Site Overlay

Evenementenbeleid

Inspreekreactie

van stichting ZOgroen Amsterdam Zuidoost op de voorgenomen wijziging van het evenementenbeleid en APV, vrijgegeven op 30 juli 2020.

De Gaasperplas is onderdeel van een Natuurnetwerk Nederland – gebied. De Gaasperzoom, De Hoge Dijk en de Ouderkerkerplas liggen in een landelijk gebied en maken deel uit van hetzelfde NNN, de ecologische hoofdzone.

Over de natuur:
De bedoeling van het aanwijzen van een gebied als NNN-gebied is te waarborgen dat gebieden waarin wezenlijke kenmerken en waarden op het gebied van natuur gelden aan elkaar verbonden zijn en blijven. Dit als basis voor het behoud en versterken van biodiversiteit in heel Nederland en Europa. Het is dus van belang dat zeker is dat de soortenrijkdom van dieren en planten daarin in stand blijft.
Genoemd gebied valt onder de jurisdictie van samenwerkingsverband Groengebied Amstelland. Het staat de gemeente Amsterdam vrij haar APV te wijzigen, maar in onze optiek niet om deze regelgeving van toepassing te laten zijn in een gebied waar Groengebied Amstelland bevoegd is.
Uit publicaties in Het Parool van mei 2020 (Kirsten Dorrestijn) wordt gemeld dat Amsterdam onderzoek laat doen naar de soortenrijkdom van alles wat vliegt. Met andere woorden: daar is tot op heden geen goed beeld van. Gemeld wordt dat in het Gaasperpark de volgende vogelsoorten broeden en leven: koekoek, ransuil, boerenzwaluw, spotvogel, nachtegaal, grauwe vliegenvanger, huismus, zwartkop, vuurgoudhaantje. Daarnaast zijn er natuurlijk nog allerlei andere diersoorten, van vleermuizen tot wild, van vissen tot vlinders, bijen en andere insecten.
Niet storen van dieren, niet alleen maar vooral ook in broedperiodes is een voorwaarde om de soortenrijkdom in natuurgebieden te behouden.
Bioloog Hans Slabbekoorn, onderzoeker, Universiteit Leiden, zegt in een artikel in het blad Down To Earth op 23 mei 2019 dat het lastig is om de effecten van geluid op dieren te meten. Hij stelt dat de gebruikelijke methodes zeer beperkt zijn. Zo weet men niet wat het effect is van geluid op de voortplanting van dieren en spelen naast het volume en de soort van het geluid factoren als de frequentie en de vraag hoe constant geluid is een rol. Ook de combinatie van geluid en water is een belangrijke factor.
De voorgenomen wijziging van het evenementenbeleid en de APV houdt oa in het vergroten van de toegestane groepsgrootte van 100 naar 250 personen. De uitkomst van een andere wijziging zal zijn dat er veel vaker dan tot nu toe al het geval was evenementen in het Gaasperparkgebied zullen zijn. Dit zal gepaard gaan met een toename van de geluidsoverlast op de natuur en DUS een aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden van een NNN-gebied. ZOgroen verzet zich daartegen en vindt dat de plas-gebieden in Gaasperdam uitgezonderd dienen te worden van de regels, sterker: dat de tot nu toe geldende geluidswaarden naar beneden bijgesteld dienen te worden totdat door onderzoek is aangetoond en verzekerd dat de genoemde waarden geen geweld worden aangedaan.

Over de relatie volksgezondheid en natuur:
Bewoners in zuidoost scoren -in vergelijking met andere stadsdelen- het slechts op gezondheid, zowel objectief gemeten als ervaren gezondheid. Chronische lichamelijke aandoeningen en psychisch lijden scoren hoog. Nergens is de prevalentie van jeugdobesitas zo hoog. Ook scoort de gehele populatie, maar vooral de jeugd hoog op veel lagere IQ-gemiddelden dan je op grond van deze populatie mag verwachten. Wetenschappelijk onderzoek toont klip en klaar de relatie aan tussen blootstelling aan lawaai en lichamelijke en psychische problemen. Al in vitrio blijft de hersenontwikkeling van de baby achter, tijdens het opgroeien blijkt lawaai een voorspeller voor hart-en vaatzieken, (jeugd-)obesitas, diabetes, slaapstoornissen, psychische problematiek en criminaliteit. In de Gaasperdammer woningen, is het zelden rustig. Lawaai uit eigen geluidsdragers, die van de buren, uit auto’s, schreeuwende hangjeugd ’s nachts, vliegverkeer, de A2. Onderzoek wijst er ook op dat mensen met psychische stoornissen zoals ADHD, burnout, schizofrenie, autisme enz enz meer hinder ondervinden van geluidshinder dan gemiddeld. De optelsom van al deze factoren maken van het werken met gemiddeldes een twijfelachtige zaak die bewoners tekort doet.
Dezelfde onderzoeken tonen aan dat het omgekeerde effect gelukkig ook werkt: opgroeiende jeugd die kan profiteren van stilte en natuur is een heel stuk beter af en laat bijvoorbeeld hogere schooladviezen en minder criminaliteit zien. Het effect van rust en groen op obesitas is zelfs groter dan het effect van gezondere voeding en meer beweging!

De geplande wijzigingen staat gespannen voet met hetgeen in Gebiedsplan Gaasperdam, Driemond 2020 als prioriteiten staan omschreven: het woonklimaat verbeteren, het bevorderen van fysieke en mentale gezondheid en het duurzamer maken van de omgeving.

Over leefbaarheid:
In artikel 2.41 wordt gezegd dat een gevelbelasting van 75dB(C) als acceptabel wordt beschouwd, rekening houdend met een gemiddelde gevelisolatie van 20 db(A). Hinder in woningen als gevolg van evenementen wordt als acceptabel beschouwd, gezien het kortstondige en incidentele karakter ervan. Dit roept veel vragen en weerstand op. In literatuur wordt door deskundigen aangeven dat een geluidsbelasting van max 50 dB in woningen de norm is. Dat is het geluidsniveau waarbinnen een normaal gesprek te voeren is. ZOgroen vindt dat DAT als uitgangspunt genomen dient te worden omdat dit een veilige borg is voor de leefbaarheid van de woonomgeving. In de door de gemeente Amsterdam voorgestelde regelgeving wordt met veel elementen geen rekening gehouden:
• De woningen van de blokken Liendenhof en Lopikhof stammen uit de jaren 70. De geluidsisolering van deze woningen is bitter slecht. Het is dus niet eerlijk als op deze woningen anno 2020 een gemiddelde van 2020 van toepassing wordt verklaard.
• De afgelopen zomers is het meerdere malen voorgekomen dat het lawaai van TWEE kanten kwam: aan de ene kant de muziek van evenementen als Reagealake en AOA en tegelijkertijd van de andere kant, het lawaai van installaties die gebruikt worden bij ‘kleine’ evenementen op de speelplaats bij het Planetarium waar festiviteiten op basis van eendagsvergunningen werden toegestaan. Deze samenloop is niet te harden.
• De blokken Liendenhof en Lopikhof van de wijk Nellestein fungeren als geluidswal voor de rest van Nellestein. Waar in bvb de Leerdamhof de geluidsoverlast beperkt kan worden genoemd, is dat te ‘danken’ aan het feit dat de woonblokken Liendenhof en Lopikhof dat ‘opvangen’. Woonblokken waar veel ouderen en mensen met een laag inkomen wonen.
• Verder valt niet uit te sluiten dat de geluidsoverlast en de voorzienbare overlast door bezoekers van het gebied van beperkende invloed zal zijn op de mogelijkheden en invulling van wat er in de toekomst met het AMSTA-gebouw kan gebeuren.
• De beoogde festiviteiten vinden plaats aan het water. Water geleid en versterkt geluid. De genoemde woonblokken beschermen niet wijken als Holendrecht, Gein en Reigersbos tegen de geluidsoverlast. Immers tussen het evenemententerrein en deze wijken ligt de Gaasperplas met zijn water. Ook daar zal door de evenementen de geluidsoverlast nog erger worden dan hij al was. In vooral Reigerbos en Holendrecht staan woningen met zeer slechte geluidsisolatie. De volksgezondheid leefbaarheid staat er al onder grote druk, mede door cumulatief effect met andere geluidsbronnen.
• Stichting ZOgroen heeft meerdere malen vragen gesteld over onbekende factoren in het Toekomstplan Gaasperplas. In dit plan wordt klip en klaar aangegeven dat er bomen zullen moeten worden gekapt. Niet aangegeven wordt hoeveel en waar. Het is niet onwaarschijnlijk dat er VELE bomen zullen worden gekapt. Bomen die woonwijken nu nog enigszins beschutten tegen geluidsoverlast van evenementen. Die geluidsisolatie zal dus weg vallen. Dit, opgeteld bij de reeds eerder genoemde geringe geluidsisolatie van de oude woningen, vormt een schrikbeeld voor de bewoners van genoemde blokken. Let wel: we spreken dan over 424 wooneenheden!
• Wat wij missen zijn bepalingen die de overlast voor omwonenden door randverschijnselen tegen gaan als gevolg van evenementen en het welzijn van de jeugd in Zuidoost en de rest van de regio beschermen. Te denken valt aan het tegengaan van de nu al toenemende handel in lachgas enz bij evenementen in recreatiegebieden.

Het is niet zo dat ZOgroen tegen elke vorm van recreatie in het betroffen gebied is. WEL verwachten dat omwonenden, in Nellestein, Holendrecht, Gein en Reigersbos gevrijwaard worden voor vormen van overlast als geluidsellende en na evenementen rondhangende luidruchtige en door alcohol on/of lachgas benevelde jeugd die tot diep in de nacht feest blijft vieren. De ervaringen van omwonenden met de handhaving van de regels die hierover zijn gesteld zijn ronduit slecht. De plassen en overige natuur van Gaasperdam bieden bij uitstek mogelijkheden om de aard van de toegestane evenementen in te perken tot gezondheidsbevorderende en rustgevende of sportieve evenementen zonder overbodig geluid.

Over ‘recreatiedruk’:
De afgelopen jaren is de recreatiedruk enorm toegenomen en zal alleen maar toenemen. Kwamen de bezoekers voorheen vooral uit het stadsdeel, de gehele Gaasperzoom is inmiddels ontdekt door de stad en de gehele regio. Veel bezoekers nemen geluidsdragers mee. Inmiddels is het gebied ook een barbecue/kampvuur-walhalla geworden voor de BBQ-vluchteling uit delen in de stad waar de BBQ om uitstekende redenen wél verboden is : volksgezondheid, natuurbehoud, brandgevaar, overlast voor de omgeving. De traditionele Bijlmer-rustzoeker in het gebied wordt nu al verdreven door de boembas en dampen.

Over handhaving:
Op 2 juli jl sprak ZOgroen in op de vergadering van het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland en volgde de discussie die toen tussen de leden gevoerd werd. Het inspreekpunt ging over het gebrek aan handhaving IN het gebied van Groengebied Amstelland en in de gebieden daarom heen, nabij de woonwijken Gein, Reigersbos en de natuurgebieden De Hoge Dijk en Ouderkerkerplas. Daar waren veel klachten over. Uit het overleg tussen de bestuursleden bleek dat men slecht op de hoogte was en toezicht en handhaving, geen samenhang vertoonde en (oa) dat uitgerekend in de avonduren en weekenden GEEN toezicht in de betroffen gebieden is. Voor informatie over de klachten rondom de natuurgebieden werd verwezen naar de politie en gemeenten. De politie van Amsterdam Zuidoost is om informatie en commentaar gevraagd. Daarop hebben we geen antwoord ontvangen. Groengebied Amstelland heeft wel gereageerd middels een uitvoerige mail. Daarin worden een aantal redenen opgegeven waarom het toezicht en de handhaving in het NNNgebied niet adequaat is. Oa intensiever bezoek dan verwacht, toezichthouders op verkeerde momenten aanwezig, toezichthouders gebrek aan dwangmiddelen, probleem dat terechtwijzingen vaak aan grote groepen gedaan moet worden (waardoor meer kans op intimidatie en agressie richting toezichthouders). Groengebied Amstelland werkt aan verbetering. ZOgroen heeft er waardering voor dat GGA de klachten serieus neemt en een voorstel ontwikkelt. Dat zal gaan over de inzet van toezichthouders, over de beschikbare capaciteit en de afstemming met de politie van de verschillende gemeenten. Gezien de ingewikkeldheid en complexiteit van de achterliggende problematiek (budgettair en ‘mogen toezichthouders wapens gaan dragen?) verwachten wij dat dat nog lang gaat duren en/of niet gaat opleveren wat we hopen. ‘Met andere woorden: toezicht en handhaving in de betrokken gebieden is nog lang niet geregeld. Stichting ZOgroen stelt zich op het standpunt: ‘Handhaving niet kunnen waarborgen = niet gunnen.’ Met strengere normen tav de geluidsoverlast zou een flink deel van de problematiek (en de overlastmeldingen) aanmerkelijk kunnen worden teruggedrongen.

Over corona:
Alles met en rondom corona kent een grillig en onvoorspelbaar verloop. Het verhogen van het maximale aantal bezoekers en de drempelverlaging waardoor gemakkelijker en meer evenementen mogelijk zijn lijkt ons een gevaar voor de volksgezondheid in alle opzichten. ZOgroen vindt dan ook dat er, zolang er geen duidelijkheid is over hoe eea gaat verlopen, geen besluiten als deze genomen dienen te worden.

Over duurzaamheid en milieu:
Wat opvalt is het ontbreken van bepalingen die het milieu beschermen en de duurzaamheid verhogen.

Over stille recreatie:
De zich immer uitbreidende bebouwingsdrift, hektiek in de samenleving en andere factoren leiden ertoe dat steeds meer mensen behoefte ervaren aan plekken waar rust heerst. Met een toenemende vergrijzing van de samenleving zal dat alleen nog maar meer worden. Plekken waar mens en dier kunnen genieten van rust en stilte (wat OOK een vorm van recreatie is) worden schaarser en schaarser. Een gevolg daarvan is dat mensen die dat zoeken steeds verder en frequenter langere afstanden moeten reizen. Stilte en rust mogen geen luxe artikelen worden die alleen nog bereikbaar zijn voor mensen die het reizen betalen kunnen. Rustplekken, quiet places, dienen voor elke Amsterdammer dicht bij huis bereikbaar te zijn. Zowel IN de stad als aan de randen van de stad. ZOgroen pleit ervoor dit soort plekken te creëren. Ons verzoek is dan ook de Gaasperdammer plassen (als NNN-gebied bij uitstek geschikt) en hun omgeving uit te zonderen van de actuele en voorgestelde regels en een begin te maken met het instellen van een specifiek rust-recreatiegebied en oa de geluidsnormen en wijzen waarop die gemeten worden aan een kritische blik te onderwerpen en bij te stellen naar beneden. Amsterdam zou hierin een gidsfunctie kunnen vervullen – en tegelijk recht doen aan de vergroening en verduurzaming van de stad in brede zin.
Amsterdam Zuidoost, 8 september 2020,
Namens de stichting ZOgroen (Zuidoost Groenbewust)
Gerard Korthof
(voorzitter)