Site Overlay

Toekomstplan Gaasperplas zienswijze

Amsterdam, 17 februari 2020.

Aan: het projectteam Gaasperplas, Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam.
Betreft: ‘Toekomstplan Gaasperplas 2020 en verder’ van de gemeente Amsterdam, gepubliceerd dd 12 december 2019.
Secretariaat: Stichting Zuidoost Groenbewust, Amsterdam Zuidoost, via e-mail.

Zienswijze van de Stichting Zuidoost Groenbewust op het ‘Toekomstplan Gaasperplas 2020 en verder’ van de gemeente Amsterdam.

Betrokkene:
Het doel van de Stichting Zuidoost Groenbewust is het beschermen van leefbaarheid voor mens, dier, plant en de omgeving waarin zij wonen en verblijven. Zij geeft stem aan alles wat rust en veiligheid nodig heeft om te kunnen ontstaan en ontwikkelen en komt tevens op voor de belangen van de stilte- en rustzoekende recreant. Zij staat voor het behoud van de fundamentele levensomstandigheden die nodig zijn voor een gezond en veilig leefmilieu voor mens, dier en plant. De bestuursleden van de stichting wonen allen tussen de 20 en de 50 jaar in Amsterdam Zuidoost in alle windstreken van Zuidoost. Wij vertegenwoordigen de zorgen van bewoners uit heel Zuidoost en omwonenden daarbuiten. Allen worden geraakt door het plan. Zij maken zich allen grote zorgen vanwege de gevolgen die de realisering van dit plan zal hebben voor de leefbaarheid van mens, dier en plant in het betrokken gebied. Wij merken de volgende zaken op:

Vwb natuurbescherming:
– Het gebied geheel valt onder het (beschermend) regime van Natuur Netwerk Nederland. Dit plan maakt daar inbreuk op.
– Voor de uitvoering van het plan is een wijziging nodig van de Provinciale Ruimtelijke Verordening van de provincie Noord Holland juni 2019 (art 19). Onze eerste vraag is of de gemeente deze wijziging als een grote of een kleine aanpassing ziet. Dit is een concrete vraag van onze stichting, die wij graag op korte termijn door de gemeente beantwoord zien.
– Het gebied maakt onderdeel uit van een ecologisch kruispunt tussen Boven t IJ, t Gooi, Zuidelijk Flevoland, het Groene hart en de veenweidegebieden tussen Noord Holland en Utreht, dat migratie en uitwisseling mogelijk maakt van dierlijk en plantaardig leven. Burgers hebben op verschillende manieren initiatieven ontwikkeld om de bio-diversiteit in dit gebied te versterken. Te denken valt dan onder andere aan het aanleggen van een ecolint, extra aandacht voor natuurlijke oeverbeplanting, paddestoelen, bijensoorten, ringslang, struiiken, bomen, kruidachtige planten enz enz. Het park en de wegen die men aan wil leggen doorkruisen die initiatieven en het gebied. Hoe groot de schade zal zijn valt uit het plan niet op te maken. Om een voorbeeld te geven: er wordt gezegd dat er bomenkap plaats zal vinden maar op geen enkele manier wordt aangegeven op welke schaal. De gemeente schenkt zich hiermee een carte blanche. Zo doet zij dat op vele andere terreinen ook.
– Het plan staat op verschillende manieren haaks op andere plannen, rapporten en beleid van de stad Amsterdam. Te denken valt aan parkenbeleid, bomenbeleid enz.
– Ons valt verder op dat er van veel zaken geen onderzoek is gedaan / gepubliceerd naar welke effecten de inrichting van het nieuwe Gaasplaspark zal hebben op de biodiversiteit, de bodemgesteldheid, de kwaliteit van biotopen, de lucht, het water, de gezondheid van plant dier en mens. Hetzelfde geldt voor de werkzaamheden zelf: de machines die nodig zijn voor het bewerken van de grond en de overige wijzigingen in het park stoten allerlei stoffen uit, nog afgezien van het lawaai enz. Als de bevolking dit niet weet, kan het eigenlijk niet oordelen over de wenselijkheid hiervan. Wat zijn de effecten daarvan op de natuur?
– Het aanleggen van horeca-gelegenheden impliceert ook dat er netwerk aan infrastructuur in de grond nodig zal zijn: leidingen enz. Ook zal de aan- en afvoer van materiaal, toeleveranciers, publiek, vuilnis, afval enz zijn invloed hebben op de leefbaarheid voor mens en dier. Is daar onderzoek naar gedaan?
– In het plan wordt aangegeven dat bevraagden aangeven dat ze graag horeca in het park zien. De voorzitter van onze stichting, Korthof, woon 20 jaar in dit park en kent die vraag. Maar iedereen die hij er ooit over sprak heeft het dan over zeer kleinschalige horeca: een kraampje of een kleine houten ‘boskantine’, passend in het parkachtige karakter van de Gaasperplas. Hoe kan er in het plan ineens sprake zijn van grote horeca-vestigingen? De geruchten doen de ronde dat er aan culturele centra en/of musea als invulling wordt gedacht. Is dat waar?
– Er zal ruim parkeergelegenheid dienen te zijn voor auto’s en fietsen. Welke invloed op het milieu en de leefomgeving heeft dat?
– De invulling van het aantal, de grootte en ook de functie van gebouwen is volkomen onduidelijk.
– De gemeente zegt dat het park een bovenregionale functie zal krijgen en dat men hoopt op intensieve recreatie. Is er een prognose van het aantal bezoekers waar men naar streeft / dat men verwacht? Dit is een belangrijke factor, immers het heeft direct invloed op de draagkracht van natuur en buurten. Wij kijken uit naar het antwoord op ook deze vraag.
– In het park wordt oa barbecue toegestaan, er zal gerookt worden, er zal muziek afgespeeld worden enz enz. In de stad is barbecueen in verschillende parken verboden. Op welke gronden is dat gebeurd en waarom mag het dan in het Gaasperpark in Zuidoost ineens wel?
– Is voor een plan als dit, of onderdelen ervan, een MER-rapportage nodig?
– Het park en de leefbaarheid in het park hebben al veel te lijden van festivals. De optelsom van festivals en eendags-vergunningen en intensieve recreatie gaan de draagkracht van natuur en buurt ver te boven.
– Nergens in het plan wordt gerept over duurzaamheid, klimaat-neutraal. Is dat kenmerkend voor de denkwijze van de verantwoordelijken?
– In het plan wordt een niet toegankelijk gebied gepland voor natuurleven. Een soort groen eiland. Daar waar dieren en planten nu de ruimte hebben die ze hebben en een organisch evenwicht is ontstaan, wil men in dit plan al het leven samenproppen in een soort veredelde dierentuin? Het kan niet anders dan dat deze enorme verkleining van het leefgebied van dieren en planten tot gevolg zal hebben dat soorten (plant en dier) verdwijnen en er elkaar verdringen.
– In het park zijn diersoorten gesignaleerd als uilen, spechten enz. Is er voldoende onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten?
– In het plan is aangegeven welke organen, instanties en personen om advies is gevraagd. Daarmee wordt ook duidelijk wie niet in de plannen is gekend. In tegenstelling tot de massieve en oprukkende krachten van commercie, vermaak, recreatiedruk, toerisme en …… hebben vertegenwoordigers van dier-, plant- en natuurbeschermende organisaties – net als de meest geraakte woonbuurten en blokken – nauwelijks tot weinig een stem gekregen. Hier is sprake van een grote onevenwichtigheid in de ontwikkelfase.
– In het Gebiedsplan 2020 Gaasperdam en Driemond zijn een aantal prioriteiten gesteld. Eén daarvan is dat het stadsdeel zou dienen te anticiperen op klimaatverandering, met als thema’s groen, biodiversiteit, geluid, schone bodem water en lucht en energiezuinigheid. Het plan spreekt daarin over praktisch handelen en de noodzakelijkheid desinvesteringen en ruimtelijke verrommeling te voorkomen. Veel in het plan voor een Gaasperplas nieuwe stijl staat daar haaks op.
– De Gaasperplas eo maakt deel uit van een heel stelsel van natuurgebieden waarin soortenrijkdom hoort te worden wordt beschermd en gestimuleerd. Dit plan is strijdig met de Provinciale Verordening waarin dat geregeld is. Nota bene heeft de minister zelf opdracht gegeven deze verbinding te versterken.
– Het plan strookt bovendien niet met de cultuurhistorische waarde van het oude Floriadepark. (Zie rapport)

Vwb gezondheid:
– Behalve dat het plan een intensief recreatiegebied maakt, maakt het er ook een evenemententerrein van. Grootschalige evenementen met veel publiek bergen niet alleen schade toe aan de natuur, maar ook bij omwonenden in de naaste omgeving en in de verre omtrek. Er zijn al meerdere evenementen in Amsterdam Zuidoosst en die vinden alle in de lente en zomer plaats. Bewoners krijgen elk jaar weer de optelsom daarvan over zich heen. Evenementen lijken altijd gepaard te moeten gaan met ernstig geluidsoverlast. Dit leidt tot slaapdeprivatie, hart- en vaatschade, stress, frustratie en zelfs depressie. Er zijn mensen die er echt niet tegen kunnen. Het idee dat je gedwongen je een weekend woning moet verlaten omdat er weer eens een bulderfestijn naast je woning georganiseerd is leidt tot weerstand en boosheid. Niet vergeten: de woningen in bvb Nellestein zijn gebouwd in de jaren ’70 en niet alleen slecht en onduurzaam geisoleerd tegen warmte- en koudewisseling maar ook tegen geluid. Alles dringt door. Nog niet te spreken van de opstelling van de gebouwen, wat een ernstige galm- en echo-effect veroorzaakt.
– De bewoners van Nellestein kunnen in de zomer nu al het zwembadlawaai en geluidsapparatuur horen vanaf de overkant van de Gaasperplas, bij Ballorig. Water werkt als een geluidsversterker, als een klankkast. Er zijn processen gevoerd over schoolpleinen die tussen bewoning liggen. Met name bewoners van de wijk Nellestein moeten er niet aan denken waar ze mee te maken krijgen als er zwemgelegenheid wordt geboden aan het water, op zeer korte afstand van de bebouwing, in lente en zomer, aan één stuk door.
– Onderzoek leert dat geluidsoverlast grote lijdensdruk brengt. De schadelijke gevolgen daarvan zijn te vergelijken met die van tabaksgebruik.
– Zuidoost kent een nieuwe hospice. Hoe verdraagt zich een kalm en waardig levenseinde met de herrie van feestjes en evenementen in een dichtbijgelegen park?
– Barbecues zijn elders in de stad om uitstekende redenen verboden. De mensen die dat toch willen worden nu door de gemeente Amsterdam naar de Gaasperplas geleid. Daar gaat dus een verdichting optreden, die ongezonde gevolgen heeft voor mens, dier en plant.
– Horeca in het park (zeker van de voorgestelde omvang) genereert niet alleen mobiliteit, maar ook vervuiling en overlast. Tevens verleidt het tot ongezond gedrag. Amsterdam-Zuidoost heeft een obesitas-probleem. Elders in het stadsdeel zijn plannen ontwikkeld om dit tegen te gaan. Wij vragen ons af hoe zich dit tot elkaar verhoudt.
– Intensieve recreatie leidt tot velden vol afval in de verre omtrek: plastic (dat niet vergaat), sigarettenpeuken, houtskoolas, voedselresten enz enz. Dat is op zich al een probleem. Het is bekend dat Nellestein een stevig rattenprobleem heeft. Hoe verhoudt zich dat tot de volksgezondheid?
– Het moge zo zijn dat metrolijn 53 direct eindigt bij de Gaasperplas, maar dat neemt niet weg dat gebleken is dat desondanks veel mensen met de (diesel)auto of scooter komen. Nog afgezien van het parkeerprobleem: die verkeersconcentratie leidt tot dikke walmen en gifwolken. Juist als er ook kinderen aangemoedigd worden naar de speelplekken in het Gaasperplas te komen, zou dit een extra punt van aandacht moeten zijn.
– Het stadsdeel Zuidoost scoort zeer slecht op het vlak van gezondheid en welbevinden. De levensverwachting van de burgers is nergens zo laag als bij ons. Overgewicht en psychische aandoeningen scoren torenhoog. Kinderen scoren alarmerend slecht door ongezonde leefgewoonten. In plaats van maatregelen te nemen die dit tegengaan bevordert Amsterdam dit juist door de aanleg van een park met de pretenties als in dit plan.
– Wat wij missen is het een advies van een objectief en onafhankelijk gezondheidsinstituut over de effecten van het toekomstplan op de bevolking van Zuidoost, niet in de laatste plaats op kinderen en jeugdigen
– Veel van de gezondheidsschade die we vrezen is onomkeerbaar en leidt tot hoge kosten voor de samenleving tbv de gezondheidszorg.
– Ook is buiten beschouwing gelaten dat de bewoners van Nellestein (en vooral die in de Liendenhof) vaak ouderen zijn die hier al wonen vanaf het begin van de wijk. Juist zij, die de wijk mede hebben opgebouwd en er hun hele leven hebben gewoond, hebben nu een veelal kwetsbare gezondheid. Aan hun behoeften van rust is voorbij gegaan in dit plan.
– Veel van wat onder deze kop is benoemd staat haaks op prioriteiten die genoemd zijn in het gemeentelijke Gebiedsplan 2020 Gaasperdam en Driemond.
– In het plan wordt regelmatig gerept over recreatie, natuur en rustzoeker in één. Dit gaat niet samen. Amsterdam lijkt met recreatie altijd weer met name de luidruchtige, bruisende, vermaak, vertier en pret-en-jool zoekende burger te willen bedienen. Voor een groot deel van de bevolking is recreatie echter rust en stilte. Deze komen in de stad bijna nergens aan hun trekken en waar dat al het geval is, wordt ze dat steeds meer afgenomen. De Gaasperplas is een van de weinige, zo niet enige plek waar zij nog terecht kunnen.

Vwb leefbaarheid en veiligheid
– Er is sprake van een intensief recreatiegebied met goede aanvoerlijnen uit het centrum en niet alleen lokale, maar ook regionale en zelfs bovenregionale functie. Er is veel ‘recreatiedruk’ in de stad, maar ook in de omgeving van de stad. Het is dus de bedoeling veel bezoekers aan te trekken. Naast het feit dat veel bezoekers, ook veel overlast betekent in de vorm van herrie, ronddwalende dagjesmensen in een woonbuurt, afval in de natuur in en nabij een woonwijk (met name zomers en in de vakanties als de avonden lang en warm zijn), is er ook het risico van ongewenst bezoek. De Gaasperplas ligt op fiets (en scooter)afstand van aandachtswijken in andere delen van Zuidoost. Daar is niet alleen veel zich vervelende jeugd maar daarnaast ook veel problematiek in de vorm van drugshandel, criminaliteit, overlastgevende jeugd enz. Niet alleen direct-omwonende Nellestein- Holendrecht en Geinbewoners maken zich zorgen, ook in bijvoorbeeld Reigersbos en Kantershof heerst onrust. Bewoners vrezen een aanzuigende werking op jongeren uit de wijdere omgeving. Op andere plekken in het land zijn goede bedoelingen als deze- in deze setting en met deze motieven – al heel verkeerd uitgepakt. Is daar onderzoek naar gedaan?
– In de plannen en de presentatie (inloop) daarvan hebben we alleen maar rozengeur en maneschijn kunnen ontdekken en is op geen enkele manier iets vernomen over de risico’s en de nadelen van het hele plan. Wij zien dit als een ernstige tekortkoming in de voorlichting naar met name de op enkele meters afstand wonende bewoners van Nellestein.
– Nu al, zelfs in de winter, geven bewoners van de Liendenhof bij ons aan al flink last te hebben van groepen jongeren die hier niet vandaan komen (vaak met de auto van verderop gekomen), die hier rondhangen en samenklitten en tot ’s avonds laat schreeuwen, drinken en harde muziek uit de speakers van hun auto of meegebrachte radio’s laten knallen. Zowel buiten aan de rand van de plas op het Bastion als in het open gedeelte van de parkeergarage. Als bewoners of bezoekers de politie bellen, geeft de laatste aan andere of hogere prioriteiten te hebben. Maw: handhaving, daar rekent niemand meer op.
– In het Gebiedsplan 2020 Gaasperdam en Driemond worden een flink aantal nastrevenswaardige doelen gesteld. Eén daarvan is het meer verbondenheid laten ervaren van bewoners onderling. Een streven is dat oud en oud en jong elkaar in de toekomst zullen bijstaan en helpen. Het ontwikkelproces heeft nu al tot ernstige polarisatie en boosheid tussen burgers onderling geleid. Het park veroorzaakt een ernstige verwijdering tussen bewoners enerzijds en bezoekers anderzijds.
– In het Gebiedsplan is ook sprake van de prioriteit ‘bevorderen van bewonersparticipatie en sociale cohesie’. Bij de gemeente is bekend dat vooral in de Liendenhof van Nellestein veel ouderen wonen. De Lopikhof, het ouderenverblijf AMSTA, een deel van de Leksmondhof en de Liendenhof grenzen onmiddellijk aan de in/uitgang van de metro en de voorgenomen locatie van horeca en zwemgelegenheid. De gemeente heeft niet alleen een zorgplicht maar ook een (extra) inspanningsverplichting en zorgvuldigheid te betrachten naar haar oudere bewoners. Oudere mensen zitten niet op sociale media en houden vaak ‘alles niet meer zo bij.’ Deze bewoners van Nellestein hebben in grote meerderheid geen idee van wat hun boven het hoofd hangt en zijn niet meegenomen in het ontwikkel- en participatieproces. Hun onveiligheidsgevoel zal, ook al omdat handhaving in het plan een zeer zwak punt is, ernstig toenemen. Zij zijn, net als daklozen en verslaafden die in de zomer een rustige en veilige plek vinden nabij metrohalte Gaasperplas, de ‘forgotten’, de stemlozen, die overigens ook – en actief benaderd hadden moeten worden. Wij vinden dit niet aanvaardbaar.
– In de Gaasperplas zijn in het verleden meerdere mensen verdronken, waaronder kinderen. De gemeente Amsterdam weet daar van. Niet voor niets hebben er in het verleden rondom de plas bordjes gestaan ‘gevaarlijk zwemwater. ‘ Volgens een brandweerman zijn er twee oorzaken van dat gevaar: gevaarlijke en onvoorspelbare onderstromen in het water maar meer nog de temperatuursverschillen in de plas. De plas is in het midden erg diep. Als het warmer wordt is het water aan de randen van de plas al relatief snel warm, maar dan is het in het midden nog ijskoud vanwege de diepte daar. Zwemmers bespeuren deze overgang niet goed en kinderen koelen helemaal snel af. Gevolg: kramp en verdrinkingsgevaar. Maw de Gaasperplas is gewoon gevaarlijk zwemwater. Bij de plas worden grote horeca-gelegenheden gepland en er worden zoveel mogelijk bezoekers aangetrokken. In lente en zomer zal het een verzamelplaats zijn van mensen die drinken en drugs gebruiken, in een vakantiestemming. Wij zien niet hoe effectief voorkomen kan worden dat mensen, jongeren, ondanks een scheidingslijn of waarschuwingen toch de verlokkende, schijnbaar ‘onschuldige’ plas op zwemmen. Temeer daar handhaving een probleem zal zijn.
– Horecagelegenheden vergen aan- en afvoerroutes van bvb leveranciers. Deze zijn gepland vlak langs woonwijken, die daar niet op berekend zijn. Nog afgezien van de overlast die dit voor bewoners met zich mee zal brengen.
– Uitgangspunt van het plan is het ‘snoer met de parels.’ Als het dan toch de bedoeling is dat er rond de plas een route ontwikkeld wordt, dan is het de vraag waarom juist bij de woonwijk een of meer grotere horeca-vestingen gesitueerd worden. (Waar er nota bene al twee zijn: Campanile en Planetarium). Elders langs de route, niet direct naast het groene eiland, is ook plek, vaak zelfs al parkeerplaats.
– Er zijn al veel pogingen ondernomen om aan de Gaasperplas horeca te vestigen. Geen van die is levensvatbaar gebleken. Waarom denkt men dat dat nu wel het geval zal zijn?
– In de loop van de jaren hebben veel nieuwere bewoners in de wijk, met name in het naastgelegen Nellestein, juist voor een woning hier gekozen vanwege het groen en de rust. Ook jonge gezinnen die voor hun kinderen een veilige woonomgeving zochten. Zij waren bereid daarvoor hoge huren en woningprijzen te betalen. Mocht de wijk te druk en/of onveilig worden, voelen deze zich bedrogen. Nog afgezien van de evt waardevermindering van hun huizen bij kopers. Deze zorg is meermalen geuit.
– In de hele Gaasperdamen K-buurt leeft de ervaring en het geheugen: alles begint steeds klein, niemand heeft daar bewaar tegen, maar na verloop van tijd blijkt het altijd weer groter te worden en grote overlast op te leveren.
– Het hele plan is strijdig met het huidige en geldige bestemmingsplan voor dit gebied.
– De zwemstoep, gepland op nog geen 100 meter afstand van de bebouwing alsmede de ligweide zullen veel geluids- en andere overlast opleveren.
– ‘Handhaving’ is al de achilleshiel van de stad Amsterdam, maar in Zuidoost nog meer. Op papier kunnen plannen er goed uit zien, maar in de praktijk komt er vaak niets van terecht. Met alle gevolgen van dien.

Vwb de financien:
– Na kennis te hebben genomen van relevante jaarverslagen, begrotingen en meerjarenramingen van oa Groengebied Amstelland waarin de gemeente Amsterdam participeert maken wij ons ook ernstig zorgen over de gevolgen van de realisering van dit plan. De plannen kunnen slechts gerealiseerd worden als het GGA er in slaagt de inkomsten van derden sterk te laten toenemen. Er zal een sterke prikkel zijn om structureel neveninkomsten te zoeken buiten het kader van de genoemde participanten. De (dan) noodzakelijke omvang daarvan, maart eveneens het structurele karakter maken het zeer waarschijnlijk dat dat betekent dat er meer en grotere evenementen nodig zullen zijn. Dit heeft enorme gevolgen op de woon- en leefkwaliteit van natuur en omwonenden.
– Veel onderdelen in het plan zijn niet of nauwelijks uitgewerkt. Daty maakt dat niet te overzien is wat (ook) de financiele gevolgen van dit plan zullen zijn voor de gemeenschap. Mensen die hun zienswijze geven, weten eigenlijk niet goed waarover ze die geven. De stad / het GGA wil wil zoveel mogelijk bezoekers trekken, spreekt zelfs van een ‘bovenregionaal’ karakter. Hoe meer bezoekers, hoe meer het kost en hoe meer schade aan de natuur. Het beheer en de kosten van het Gaasperpark zullen echter versoberd moeten worden. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
– Het plan houdt ook in dat er veel aanvullende maatregelen nodig zullen zijn om natuur en buurten te beschermen tegen schade en overlast, niet in het laatst de handhaving van regels. In de plannen worden deze maatregelen niet genoemd en dus de kosten ervan ook niet, noch hoe die (aanhoudende) kosten gefinancierd zullen worden. Wij vragen daar een overzicht toegezonden te krijgen.
– In de plannen valt op dat er geen enkele prognose is te ontdekken van nagestreefde of te verwachten bezoekersaantallen. Het kan niet anders dan dat dit een basis is die nauw samenhangt met de mogelijkheden, kansen en nadelen.

Vwb de participatie:
– In het plan (en ook het voorlichtingsfilmpje) wordt aangegeven dat er navraag en advies is gevraagd bij een keur aan partijen. Wij zien dat veel belangengroepen, met name die de natuur beschermen en ouderen en kwetsbaren vertegenwoordigen niet zijn geraadpleegd. Ook horen wij dat mensen (uit bvb de Liendenhof, het meest betrokken woonblok, geweigerd zijn in de meedenkgroepen). Wij zien dat vertegenwoordigers van de commercie, van de gemeente enz wel massief vertegenwoordigd waren. Ook hebben we gehoord dat in de loop van het proces veel mensen uit ontevredenheid zijn afgehaakt. Wat waren de redenen daarvoor en hoeveel waren er dat? Betekent dat dat er op het laatst alleen nog voorstanders van het plan in de diverse gremia zaten? Het filmpje bij de inloopuren was op meerdere manieren merkwaardig: zodra het huidige Gaasperpark in beeld kwam was het troosteloosheid troef, maar de schetsen en impressies van hoe het allemaal zou worden in beeld kwamen waren kleur een sfeer prima. Verder werd in de voorlichting alleen gerept van de voordelen van het park en is nergens gewag gemaakt van risico’s en nadelen. Dit terwijl de bewoners veelal hierna hun zienswijzen indienen. Verder gekozen voor een opzet van inloopuren ipv een inspraak- en plenaire voorlichtingsbijeenkomst. Het meest getroffen gebied in Zuidoost is Nellestein. Immers gelegen bij de ingang van het park en onmiddellijk grenzend aan het park. De inloop voor Nellestein was op 4 februari 2002. De sluitingstermijn voor het inzenden van zienswijzen is op 18 februari. Veel bewoners zijn zich rot geschrokken van de omvang en het effect van het plan. Velen zijn er niet geweest. De vraag is maar hoeveel van de bewoners van de Gaasperplas het plan van 124 pagina’s hebben kunnen vinden en zich daar doorheen konden worstelen cq de consequenties ervan overzien. Inmiddels is eea aan het doordringen bij veel bewoners en is er groeiend en vastberaden, georganiseerd verzet aan het ontstaan. Dit nadat enkele bewoners via media als Facebook zelf hun zorgen en angsten kenbaar maakten. Onzes inziens was dit een taak van de overheid. Inmiddels is daar de onrust over het ja/nee plaatsen van windmolens bij de Gaasperplas bij gekomen, alsmede de plannen rondom de Diemerscheg eo.

Vwb alternatieven:
– Zoals gezegd: de tijd was (te) kort om ons te beraden op alternatieven. De stichting Zuidoost Groenbewust komt op voor natuur, het stemloze (mens en dier) en rust- en ‘stilte’ zoekenden. Immers rust en ‘stilte’ zijn levensvoorwaarden voor de natuur en de mens. Zij geeft de natuur voorrang en komt op voor (in deze haastige en gejaagde tijd steeds meer noodzakelijke en gewenste) rustige vormen van recreatie en diversiteit in de natuur. Wij zien ook dat er onderhoud nodig is. Mits wijken mogen meepraten, zijn wij niet tegen kleinschalige en bescheiden aanpassingen van het park op daarvoor geschikte plaatsen, passend in het landelijke en rustgevende karakter van het park. Nergens in Amsterdam zijn bewust plekken/parken gecreeerd voor rust- en stiltezoekenden en de natuur ruim baan krijgt. De Gaasperplas is door haar historie bij uitstek geschikt om een eerste ‘rust-park’ of ‘stiltepunt’ te worden. (Wij hanteren voor stilte een definitie die niet inhoudt dat het puur stil zou moeten of kunnen zijn maar een niveau van max ….Decibel. Het Gaasperpark is het enige park in Amsterdam met een NNN-status en is daar uitermate geschikt voor. Wij denken dat dit ook financieel veel minder risico oplevert dan wat nu voor ligt. Wij missen ook heel erg het educatieve aspect. Een tijd die bol staat van klimaat, stikstof, opwarming, fijnstof enz enz schreeuwt om bewustzijn en voorlichting. Ook, of juist, in een multiculturele omgeving als Amsterdam-Zuidoost, met een louter ‘groen’ en ‘links’ bestuur. Als we (in Zuidoost) van dit bestuur al niets te verwachten hebben, hoe moet het dan wel niet als we straks rechtsere partijen aan het roer krijgen? Een natuur- of museum is zeker een interessant idee, onder voorwaarde dat de openingstijden niemand (en dier en plant) niet tot last zijn en er geen overlastgevende horeca of randevenementen bij komen.

Samengevat:
– De stichting Zuidoost Groenbewust is zeker niet tegen elke verandering, wel geeft zij nadrukkelijk voorrang aan leefbaarheid voor mens, dier en plant boven het toegeven aan recreatiedruk, vercommercialisering, toeristificatie en rustverstoring in natuurgebieden.
In het voorliggende plan zien wij talloze onzorgvuldigheden, gebrek aan feiten, analyses en onderzoek. Daarnaast talloze open einden (lees: de gemeente geeft zichzelf vrijbrieven om (later) allerlei aanvullende zaken in te voeren). De bewoner van Amsterdam-Zuidoost weet niet waar hij met dit plan aan toe is. Het lijkt er ook op dat geldende wetgeving, verordeningen en beleid terzijde wordt gesteld. In de voorlichting aan de burger lijkt sprake van partijdigheid. De stichting vindt dat de gemeente het algemeen belang dat zij zegt te dienen veel zwaarder laat wegen dan het belang van kleinere burgergroepen en de natuur en de laatste in de verdrukking brengt. Het verlies aan natuurwaarde wordt onvoldoende gecompenseerd door een postzegel ‘groen.’ Tenslotte is naar onze mening het participatietraject gemankeerd en onvolledig geweest en zien we veel tegenstrijdigheden in beleid en regelgeving binnen de gemeente en Zuidoost.

G.A. Korthof (voorzitter)

R. Alberts (secreatris)

T. Biesma (penningmeester)

M. Helleman (2e voorzitter)

1 thought on “Toekomstplan Gaasperplas zienswijze

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.